วัดโมลีโลกยาราม ขอเชิญจองเป็นเจ้าภาพ ถวายภัตตาหาร-น้ำปานะพระภิกษุสามเณร ผู้อบรมบาลี ‘ก่อนสอบสนามหลวง ปี 62’

วัดโมลีโลกยาราม ขอเชิญจองเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร-น้ำปานะพระภิกษุสามเณร ผู้อบรมบาลี ‘ก่อนสอบสนามหลวง ปี 62’
พระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ ป.ธ.๙, Ph.D.) เจ้าอาวาสสํานักเรียนวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานคร ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายจองเป็นเจ้าภาพ ถวายภัตตาหาร น้ำปานะถวายพระภิกษุสามเณรผู้อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง(ติว) ประจําปี จำนวน 450 รูป ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2562 ทำบุญถวายภัตตาหารเช้าวันละ 7,000 บาท ภัตตาหารเพลวันละ 18,000 บาท น้ำปานะ (บ่าย-เย็น) วันละ 5,000 บาท ในโอกาสนี้ขอเชิญญาติโยมพุทธศาสนิกชนร่วมจองเป็นเจ้าภาพรายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งวันได้ที่อาตมาภาพ พระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ ป.ธ.9) เจ้าอาวาส โทร. 089-6601464
กล่าวสำหรับรายละเอียดวิธีการจองเป็นเจ้าภาพนั้น วันที่ 13 ธันวาคม 2561- วันที่ 3มีนาคม 2561 โดยกําหนดวันที่จะเป็นเจ้าภาพและรายการที่จะจองเป็นเจ้าภาพ รายการใดรายการหนึ่ง หรือเจ้าภาพทั้งวัน ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่พระเทพปริยัติโมลี เจ้าอาวาส โทร. 089-6601464 ID Line. 024728147 ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป สาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทําบุญบริจาคตามกําลังศรัทธาได้ที่วัด หรือหากไม่สะดวก สามารถร่วมทําบุญโดย การโอนผ่านธนาคารได้ ชื่อบัญชี สํานักเรียนวัดโมลีโลกยาราม ธนาคาร กรุงไทย สาขา ปากคลองตลาด บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 160-0-05071-9 หมายเหตุ ท่านที่โอนผ่านธนาคาร โปรดสแกนใบเพย์อินส่งมาที่ ID Line. 024728147 แฟกซ์ 02 4728147
พร้อมชื่อ สกุล ที่อยู่ผู้รับอนุโมทนาบัตรให้ชัดเจน ทางวัดจะได้ออกใบอนุโมทนาบัตรส่งให้ต่อไป ถ้าไม่ได้รับใบอนุโมทนาบัตร โปรดแจ้งที่พระมหาอภิลักษณ์ เลขานุการสํานักเรียน โทร. 086-7962617 พระมหาสดใส โทร. 087-9166713, พระมหาพีระธร 097-0164479 เพราะอาจจะมีการผิดพลาดในการส่งได้ ชมรายละเอียดประวัติและกิจกรรมของวัดได้ที่ www.watmoli.com หรือ www.watmoli.org หรือ Facebook วัดโมลีโลกยาราม
พระเทพปริยัติโมลี กล่าวอีกว่า การร่วมบุญครั้งนี้ถือว่าประโยชน์ต่อบวรพุทธศาสนาอย่างยิ่งยวด เนื่องเพราะพระที่สำเร็จบาลีนั้นท่านสามารถไปต่อยอดให้วิชานี้ไปรังสรรค์ช่วยผู้คนได้มากมาย สืบเนื่องมากจากแนวทางการศึกษาภาษาบาลีนั้นยากมาก และถ้าจะให้ประสบความสำเร็จนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับ 2 ส่วนหลัก ส่วนที่ 1 คือ การสร้างแรงจูงใจ ส่วนที่ 2 คือ การสร้างความมั่นใจ การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะว่าบาลีนั้นเป็นสิ่งที่ยาก ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะมาก ถ้าผู้เรียนไม่มีแรงจูงใจ ไม่มีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาภาษาบาลี ก็จะสำเร็จยาก การสร้างความมั่นใจนั้น ต้องสร้างให้รู้ว่า เมื่อเขามาสู่สำนักของเราแล้ว จะมีโอกาสสอบผ่าน จะมีโอกาสได้รับการฝึกอบรมที่ดี การสร้างความมั่นใจจะเกิดจากบุคคล 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้แก่ผู้บริหาร หมายถึง เจ้าสำนักเรียน หรือเจ้าอาวาสนั่นเอง ต้องเป็นผู้มีนโยบายที่ชัดเจนในด้านการศึกษา มีความรักความเอาใจใส่ และมีความเสียสละ กลุ่มที่ 2 คือ คณะครูสอน ต้องเป็นผู้ที่มีความรักในการสอน มีความตั้งใจจริง มีความอุตสาหะในการสอนอย่างต่อเนื่อง และเอาใจใส่นักเรียน กลุ่มที่ 3 ได้แก่ ผู้เรียนเอง หมายถึง พระภิกษุสามเณร จะต้องมีคุณธรรมสำคัญ 4ประการ อย่างที่ 1 ต้องมีความรัก ความเอาใจใส่ เรียกว่ามีความตั้งใจจริงที่จะเรียน อย่างที่ 2 ผู้เรียนต้องมีวิริยะอุตสาหะ มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา อย่างที่ 3 ผู้เรียนต้องมีความอดทน อดกลั้น ต่อความยากลำบากในการศึกษาเล่าเรียน อย่างที่ 4 ผู้เรียนต้องมีสติปัญญาพอสมควรที่จะเรียนรู้หลักพุทธวจนะ หรือหลักภาษาบาลี ซึ่งเป็นภาษาที่ยาก เมื่อผู้เรียนมีคุณสมบัติดังกล่าว 4 ประการนี้แล้ว ก็จะเป็นแนวทางให้ประสบความสำเร็จได้ กลุ่มที่ 4 คือ ผู้อุปถัมภ์ ญาติโยมผู้อุปถัมภ์บำรุง ผู้มีศรัทธาสามารถที่จะช่วยเหลือพระศาสนาตรงนี้ได้ การเรียนการสอนพระบาลีถือว่าเป็นกระบวนการสร้างคน กระบวนการสร้างศาสนทายาท เปรียบเสมือนเพชร ต้องมีการเจียระไนให้ดี ถึงจะนำไปใช้ได้ นักเรียนภาษาบาลีก็เหมือนกัน ต้องผ่านการเจียระไน ถึงจะนำไปเป็นนักปกครอง นำไปเป็นนักเผยแผ่ที่ดีได้อย่างแน่นอน