นครปฐม อบรมพัฒนาศักยภาพกำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้คำนึงถึงอำนาจหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย การให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ เสริมสร้างความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในตำบล

วันที่  19 กันยายน   2566  นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่า อ่านต่อ >>