จังหวัดนครปฐมลงนามบันทึกข้อตกลงประชารัฐว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ

(Government Center) พร้อมเปิดศูนย์บริการฯ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็วถูกต้องและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการลดขั้นตอน และค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการ

วันที่ 8 มกราคม 2562 ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา ศาลายา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ,นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม , หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม ,ประธานสภาอุตสาหกรรม และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), และหน่วยงานที่ให้บริการทั้ง 10 หน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงประชารัฐว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาศาลายา ระหว่างจังหวัดนครปฐม กับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) พร้อมเปิดศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) อย่างเป็นทางการ

ซึ่งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดนครปฐม (Government Center) เกิดขึ้นจากพลังประชารัฐ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาให้เกิดการให้บริการของภาครัฐ โดยผนึกกำลังรูปแบบความคิดการบริการประชาชนที่มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ รวมทั้งตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุก มีศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็วถูกต้องและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการลดขั้นตอน และค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการ รวมทั้งเป็นการส่งเสริม พัฒนากระบวนการบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการ โดยมีเป้าหมายให้เป็นจังหวัดต้นแบบที่สามารถ “ให้บริการฉับไว จุดเดียวจบ ครับทุกเรื่อง” เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง

สำหรับศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดนครปฐม เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 โดยมีผู้ใช้บริการกว่า 1,700 คน มีหน่วยงานที่ร่วมให้บริการ 10 หน่วยงาน รวม 26 งานบริการ ประกอบด้วย 1.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม 2.ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม 3.สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม 4.สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 5.สำนักงานจัดหางานจังหวัด 6.สำนักงานขนส่งจังหวัด 7.อำเภอสามพราน 8.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด 9.การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม และ10.องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย โดยเปิดให้บริการทุกวัน ทั้งนี้วันจันทร์-ศุกร์เปิดให้บริการเวลา 11.00 – 18.30 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ และวนหยุดนักขัตฤกษ์เปิดให้บริการเวลา 10.00 – 18.30 น.