ชาวสุพรรณบุรี กว่า 1 พันคน KICK OFF “แยกขยะได้ด้วยใจ ขยะหมดไปด้วยพลังชุมชน”

ชาวสุพรรณบุรี กว่า 1 พันคน ร่วม KICK OFF “แยกขยะได้ด้วยใจ ขยะหมดไปด้วยพลังชุมชน” เน้นสร้างวินัย คัดแยกขยะก่อนทิ้ง

    วันนี้ (9 ม.ค.62) ที่ สวนเฉลิมภัทรราชินี  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ชาวสุพรรณบุรีนับพันคน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พลังมวลชน นักเรียนนักศึกษา นำโดยนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วม KICK OFF “แยกขยะได้ด้วยใจ ขยะหมดไปด้วยพลังชุมชน” โดยนายนิมิตกล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดนโยบาย ให้ขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ และกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่กระบวนการต้นทาง กลางทาง และปลายทาง  และบูรณาการความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และเกิดประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรในขยะมูลฝอยให้มากที่สุด

โดยเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง มีการจัดทำสัญลักษณ์แยกประเภทขยะ มีการจัดทำถังขยะแยกประเภทในพื้นที่สาธารณะอย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป และขยะรีไซเคิล และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง มีการประกาศกำหนดวัน เวลาในการเก็บขนขยะแยกตามประเภท และให้จังหวัดมีข้อสรุปการรวมกลุ่มพื้นที่ และมีข้อสรุปในการกำหนดวิธีการกำจัดขยะในแต่ละกลุ่มพื้นที่ ภายในเวลาที่กำหนด

ด้านนายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี  กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนรับรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะ ในครัวเรือนด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ให้หมู่บ้านชุมชน มีการจัดการขยะอินทรีย์ การจัดการขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ขยะอันตรายและการคัดแยกตามประเภทอย่างถูกต้อง ซึ่งสุพรรณบุรี ได้กำหนดวันเริ่มต้นรณรงค์ 60 วัน“ แยกก่อนทิ้ง “ พร้อมกันทั่วทั้งจังหวัด

โดยมีกิจกรรมรณรงค์ ได้แก่ กิจกรรม เซโน ทูโฟม มอบชุดแยกขยะต้นแบบสาธิต มอบถังขยะอินทรีย์สาธิต กิจกรรมมอบถุงผ้าลดใช้ถุงพลาสติก ลดขยะ ลดโลกร้อน และกิจกรรมมอบธงสัญลักษณ์ แผนรณรงค์ โดยมีข้อความว่า “ สุพรรณบุรี แยกขยะได้ด้วยใจ ขยะหมดไปด้วยพลังชุมชน