สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีกล่าวปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 65 ปี ประจำปี 2562

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดนครปฐม ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562 เพื่อระลึกถึงวีรกรรมและคุณงามความดีของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ลำบากตรากตรำ และเสียสละชีวิต ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาโดยตลอด ซึ่งกองอาสารักษาดินแดน ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 เป็นต้นมา จนถึงวันนี้ รวมเป็นระยะเวลา 65 ปี ในส่วนของกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐม ได้เริ่มมีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำการตั้งแต่ปี 2534 โดยภารกิจหน้าที่ของเหล่าสมาชิกอาสารักษาดินแดน ได้แก่ ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งด้านปราบปราม การบำบัดรักษา และการป้องกันภัยยาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน อีกทั้งด้านการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ ร่วมกับฝ่ายปกครอง และตำรวจ ออกตรวจสถานบริการ สถานบันเทิงและแหล่งมั่วสุมต่างๆ ตลอดจนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นกำลังสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนในทุกพื้นที่ นอกจากนี้ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนนโยบายที่สำคัญของรัฐ และหน่วยงานราชการอื่นๆ ในการปฏิบัติงานด้านการข่าว ด้านมวลชน การเสริมสร้างหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง และการช่วยเหลือเหล่ากาชาดจังหวัดในด้านต่างๆ

สำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนในครั้งนี้มีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเข้าร่วมพิธีจำนวน 109 นายโดยมีพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิตจากนั้นผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐมได้อ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนและได้ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอีกทั้งมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีและประดับยศแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนตลอดจนมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยแก่บุตรของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจากประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐมและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนอกจากนี้ได้มอบถุงยังชีพพร้อมเงินขวัญถุงแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอีกด้วย

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ-ข่าว