สุพรรณบุรี จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สุพรรณบุรี จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. อย่างถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตย

          วันนี้ (13 มี.ค. 62) ที่โรงแรม พชร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนายถิรไชย แจ้งไพร ประชาสัมพันธ์จังหวัด เป็นประธานเปิดการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 คณะกรรมการได้กำหนดวันเลือกตั้งให้วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร  และการเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันที่ 17 มีนาคม 2562

 โดยมี พ.ต.ท. (หญิง) มาลินี ปัญญาคำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะ บรรยายเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส เพื่อ การรู้เท่าทันการเมือง กฎหมาย ระเบียบ วิธีการเลือกตั้งรูปแบบใหม่ กำหนดวัน เวลาต่างๆ ความสำคัญของการออกไปเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร รวมถึงการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งที่ควรรู้ ซึ่งขอความร่วมมือ สื่อมวลชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ช่วยเผยแพร่ข้อมูลสู่ประชาชน จะเป็นการช่วยลดการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

          ทั้งนี้นอกจากการรู้เท่าทันการเมือง และวิธีการเลือกตั้งรูปแบบใหม่ แล้ว ยังต้องมีการประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งอย่างถูกต้อง พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามรอบประชาธิปไตยกันให้มากที่สุด