กกต.สุพรรณบุรี เชิญชวนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าออกไปใช้สิทธิ 17 มีนาคม นี้

กกต.สุพรรณบุรี เชิญชวนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าออกไปใช้สิทธิในวันที่ 17 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-17.00 น.

พันตำรวจโท หญิง มาลินี ปัญญาคำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเชิญชวนประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ ให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันที่ 17 มีนาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-17.00 น. โดยสุพรรณบุรี แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 4 เขต  ซึ่งเขตที่ 1 มีผู้ลงทะเบียนลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต จำนวน 4,050 คน และในเขต จำนวน 318 คน /เขตที่ 2 มีผู้ลงทะเบียนลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต จำนวน 1,302 คนและในเขต จำนวน 112 คน/เขตที่ 3 มีผู้ลงทะเบียนลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต จำนวน 1,631 คน และในเขต จำนวน 187 คน /และเขตที่ 4 มีผู้ลงทะเบียนลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต จำนวน 1,113 คน และในเขต จำนวน 114 คน โดยสุพรรณบุรี กำหนดสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตและในเขต ดังนี้

เขต 1 ที่เลือกตั้งกลางนอกเขต  ที่ อาคารโดมนพรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 1  และที่เลือกตั้งกลางในเขต – หอประชุมอำเภอเมืองสุพรรณบุรี – หอประชุมอำเภอบางปลาม้า/เขต 2 ที่เลือกตั้งกลางนอกเขต – หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง และที่เลือกตั้งกลางในเขต- หอประชุมอาคารโดม รร.บางลี่วิทยา – หอประชุม รร.บางแม่หม้าย“รัฐราษฎร์รังสฤษดิ์”- ศาลาประชาคมศาลเจ้าพ่อสระยายโสม อ.อู่ทอง /เขต 3 ที่เลือกตั้งกลางนอกเขต

– หอประชุม รร.ศรีประจันต์ “เมธีประมุข” และที่เลือกตั้งกลางในเขต – หอประชุมอำเภออู่ทอง

– หอประชุมอำเภอดอนเจดีย์- หอประชุมอำเภอสามชุก- หอประชุม รร.ศรีประจันต์ “เมธีประมุข”  /และเขต 4 ที่เลือกตั้งกลางนอกเข- หอประชุมอำเภอเดิมบางนางบวช  และที่เลือกตั้งกลางในเขต – หอประชุมอำเภอด่านช้าง- หอประชุมอำเภอเดิมบางนางบวช- หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ- หอประชุมรร.สระกระโจมโสภณพิทยา อ.ดอนเจดีย์

ทั้งนี้ สิ่งที่ควรระวังคือ เมื่อทำเครื่องหมายกากบาทแล้วห้ามถ่ายภาพและเผยแพร่ในโซเชียล การแสดงให้ผู้ที่อยู่ในบริการสถานที่ลงคะแนนเห็น ที่สำคัญคือต้องไม่ฉีกบัตรเลือกตั้งซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเลือกตั้ง   อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ กกต.สุพรรณบุรี มีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาส หรือกลุ่มพิเศษ นอกจากนี้ ยังได้ประสานกับตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี  อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าทุกแห่ง