จังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการเมืองปลอดขยะ​ ปลอดเหล้า ปลอดภัย​ จิตอาสา

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. นาย​ ธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ เปิดการประชุมขับเคลื่อนโครงการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นาย​กิตติศักดิ์ คำมา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ นำวิทยากร ให้ความรู้ แก่ผู้สนใจ จำนวน 200 คน จาก 7 ตำบล ห้องประชุมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม เพื่อให้เกษตรกรร่วมกลุ่มกัน ขอรับงบประมาณ ติดตั้งไฟฟ้าโซลาเชลล์ในแปลงนา ส่งเสริมการผลิต มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี

เวลา 09.00 น.นายอำเภอลืออำนาจ เปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรม จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อสร้างแกนนำขับเคลื่อนสังคม วัดอำนาจ อำเภอลืออำนาจ โดยมีนางสาววาสนา ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัด นำคณะวิทยาการ ให้ความรู้กับนักเรียน ผู้สูงอายุ จำนวน 220 คน มีการบรรยายพิเศษ จากนายไพศาล อาจธะขันธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ “ศาสตร์พระราชา

เวลา 11.00 น.​ นายอำเภอลืออำนาจ ร่วมประชุมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 8 แห่ง เพื่อแต่งตั้งคณะการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ โดยมีนายธนกฤต บัวเขียว ท้องถิ่นอำเภอ เป็นผู้ประสานงานการปฎิบัติหน้าที่

เอกชัย​โป​ธา​ รายงาน​