เปิดประชุมทางวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 2” ที่นครปฐม

วันนี้(16 มี.ค.62) ที่ อาคารหอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4  นายสมภพ  ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมการสภา      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลกลาง 4 เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 2 

 

พร้อมกล่าวว่า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4การจัดประชุมทางวิชาการในครั้งนี้มี

ความสอดคล้องกับที่รัฐบาลได้กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนโดยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาได้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศโดยมุ่งเน้นที่จะมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนา ซึ่งการเรียนในรายวิชาโครงการทางวิชาชีพจะเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ในทุกรายวิชามาบูรณาการทำให้นักศึกษาเกิดการคิด วิเคราะห์ และสร้างนวัตกรรมงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพทั้งยังสามารถนำความรู้เหล่านั้นมาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาองค์กรและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

 

ด้าน นางสาวอินดา  แตงอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาในระดับปริญญาตรีจะจบการศึกษาจำนวน 176 คน โดยมีสาขาวิชาดังนี้

1. สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
2. สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)​​​วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)​​วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)​​วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
5. สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)​​​วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)​​วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
7. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ต่อเนื่อง)วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ต่อเนื่อง)  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
9. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (ต่อเนื่อง)​​วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
10. สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง)​​วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
11. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
12. สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

โดยในหลักสูตรทุกสาขาวิชาจะต้องเรียนในรายวิชาโครงการทางวิชาชีพซึ่งเป็นวิชาที่รวบรวมองค์ความรู้ในทุกรายวิชามาบูรณาการทำการคิดวิเคราะห์สร้างเป็นนวัตกรรมงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพซึ่งมีความสำคัญต่อการประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นดัชนีวัดหนึ่งที่แสดงถึงมาตรฐานการศึกษาและการวิจัยในเชิงสร้างสรรค์

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวอันจะนำงานด้านวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ให้มีการพัฒนาความแข็งแกร่งในงานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดการประชุมทางวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 2 ขึ้นในครั้งนี้ โดยจัดแสดงการเรียนการสอนในรายวิชาโครงการทางวิชาชีพในทุกสาขาวิชาที่คัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นในสาขาดังกล่าวในอันดับ 1  3 และสถานศึกษาที่เปิดสอนในสาขาเดียวกันให้นำผลงานดีเด่นมาอย่างละ 3 ทีม และจะคัดเลือกให้เหลือเพียง 3 ทีม และนำผลงานทั้งหมดที่ได้รับการคัดเลือกไปร่วมประกวดในการประชุมทางวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 23 แห่งต่อไป

อนึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถด้านงานวิจัย และความรู้ในสาขาวิชาทุกสาขามาร่วมเป็นคณะกรรมการในครั้งนี้ จำนวน 24 ท่าน ตลอดจนได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมในด้านอาคารสถานที่ตลอดจนบุคลากรในครั้งนี้