สมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ ร่วมกับเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ส่งเสริมการศึกษาและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ให้นิสิต นักศึกษา และบุคคลที่สนใจร่วมกิจกรรมการอบรม “Epson Moverio Experience”

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ สถาบันกันตนา สตูดิโอ ศาลายา จ.นครปฐม สมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ ร่วมกับเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ส่งเสริมการศึกษาและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ให้นิสิต นักศึกษา และบุคคลที่สนใจร่วมกิจกรรมการอบรม “Epson Moverio Experience” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและนำเอาเทคโนโลยีใหม่มาใช้สร้างสรรค์งานถ่ายภาพ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย ศิริกายะ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ประธานเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมกล่าวเปิดงาน และคุณบุษราภรณ์ พรไพศาลศักดิ์ นายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน โครงการอบรมสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ไอเดีย “Epson Moverio Experience” สร้างมุมมองใหม่ด้วยเทคโนโลยีแว่นตาอัจฉริยะเอปสัน ร่วมกับการถ่ายภาพมุมสูงจากอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) แนะนำเทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น ในการทำงานร่วมกันของ Epson Moverio และโดรน DJI สนับสนุนโดย EPSON และ DJI 13 STORE

มี 8 สถาบันการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง โดยอาจารย์ในเครือข่ายนิเทศศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ สถาบันกันตนา , มหาวิทยาลัยสยาม, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยายาลัยราชพฤกษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภคมน ตั้งจิตติเลิศ สาขาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง, อาจารย์นท พูนไชยศรี จากสถาบันกันตนา , คุณคมกฤษณ์ แจ้งใจบุญ จาก DJI 13 STORE