ศูนย์ ปภ.เขต.2 สุพรรณบุรี ประชาคมระดับศูนย์ อปพร. เขต สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานและวางแนวทางกิจการ อปพร. ให้มีประสิทธิภาพ

วันนี้(27 มี.ค.2562)ที่ ห้องประชุมและฝึกอบรม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี  นายธีรชัย ทศรฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมระดับศูนย์ อปพร. เขต ประจำปี ๒๕๖๒

และกล่าวโอวาทว่าเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยต้องเผชิญกับสาธารณภัยตลอดเวลา และนับวันภัยพิบัติจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และมีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และประเทศไทยโดยรวมมาตลอด ภาครัฐ        จึงมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยต่างๆ ตลอดเวลา รวมทั้งดำเนินการเพื่อลดปัจจัยที่สร้างความเสี่ยงหรือผลกระทบต่อสังคม อาสาสมัคร       ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. เป็นอาสาสมัครภาคประชาชนที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือสังคมด้วยความสมัครใจ เสียสละ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ป้องกันและบรรเทา     สาธารณภัย มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา และพัฒนาสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน การปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. จึงเป็นการ ช่วยลดความเสี่ยง เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย โดยทำหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว การปฏิบัติงานจึงต้องมีการตื่นตัวในการเฝ้าระวังภัยอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา และขอให้ อปพร. ทุกท่านที่ตั้งใจ อุทิศตน เสียสละเวลา ทั้งแรงกายแรงใจ เพื่อช่วยเหลือทางราชการ พี่น้องประชาชนที่ประสบสาธารณภัย โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน จนเป็นที่ยอมรับ ยกย่อง สรรเสริญของประชาชน ขอให้ อปพร. ทุกท่าน ได้รักษาคุณงามความดี เกียรตยศเหล่านี้ไว้ด้วยความภาคภูมิใจ ดังคำขวัญ     ที่พวกเราคุ้นเคยเสมอว่า เมตา กล้าหาญ” ที่รายึดมั่น และอยู่ในใจตลอดเวลา

ด้านนายชาญชัย  อตมศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย        ฝ่ายพลเรือน เขต ๒ สุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้    นอกจากจะเป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานและวางแนวทางกิจการ อปพร. ให้มีประสิทธิภาพ        และสอดคล้องกับหลักการการจัดการสาธารณภัยในปัจจุบัน แล้ว ยังเทำให้ ผู้บริหารศูนย์ อปพร. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.  ผู้นำ อปพร. และ อปพร.รับทราบนโยบายการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทำให้สามารถนำไปขยายผลสู่การปฏิบัติ     อย่างเป็นรูปธรรม. อีกทั้งการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจการ อปพร. ตลอดจนร่วมมือกันพัฒนาศูนย์ อปพร. ให้มีมาตรฐานในการบริหารจัดการ  ที่มีประสิทธิภาพ   เสริมสร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วม การประสานการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตลอดจนเตรียมความพร้อม    ในการปฏิบัติงานแก่ อปพร. ตลอดจนเป็นการพัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์ อปพร.     ทุกระดับ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. ผู้นำ อปพร. และ อปพร. ตลอดจนหน่วยงานและองค์กรอาสาสมัครที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้มแข็ง และกว้างขวางมากยิ่งขึ้น   ที่สำคัญเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารศูนย์ อปพร. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. และ อปพร. อันจะส่งผลให้กิจการ อปพร. มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

 

โดน  มีผู้เข้าร่วมประชุม จากจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน   3คน /จังหวัดนครปฐม จำนวน   19คน/ จังหวัดราชบุจำนวน   21คน/แบะจังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน 19คน รวมทั้งสิ้น 267 คน