สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ เกาะกอหญ้ารีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เวลา 09.00 น. สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช.กล่าวเปิดงานโครงการ และนางทิพาพรรณ หอศิวาลัย ผู้ช่วย ผอ.สปสช.เขต 5 ราชบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2562

หลังจากนั้นบรรยายเรื่อง พลังและการมีส่วนร่วมของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ สิทธิ-หน้าที่ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของสื่อมวลชน เขต 5 ราชบุรี (CEO TALK) โดย ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช.

สำหรับกิจกรรมมีการชี้แจงยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินงานของ สปสช.เขต 5 ราชบุรี และแบ่งกลุ่มในการแลกเปลี่ยน เสร็จแล้วออกเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นข่าว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน่วยบริการ
กรณีศึกษา รพ.ด่านมะขามเตี้ย Smart Hospital สู่ Digital Hospital
ณ รพ.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
วิทยากร โดย นพ.ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ ผอ.และทีมบริหาร รพ.ด่านมะขามเตี้ย
และนำอภิปรายโดย ทีมวิทยากรกระบวนการ

กลุ่มที่ 2 ศึกษาเรียนรู้ ประเด็นข่าว การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ(กองทุนฯ อบต./เทศบาล) กรณีศึกษา การมีส่วนร่วมบริหารจัดการงบสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค(PP) และนวัตกรรมเด่นของกองทุนเทศบาลตำบลท่าไม้ (Health literacy) ณ เทศบาลตำบลท่าไม้ อ.ท่ามะกา. จ.กาญจนบุรี
วิทยากร โดย นายเกรียงไกร ใจเย็น นายก ทต.ท่าไม้ ,นายดุสิต ทันสมัย ผอ.กองสาธารณสุข ทต.ท่าไม้ และทีมเจ้าหน้าที่กองทุนฯทต.ท่าไม้

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลข่าวสำคัญที่จะแจ้งให้ประชาชนได้รับรู้เช่น
สายด่วน 1330 สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ว่าท่านใช้สิทธิ์อะไรในการเข้ารับการรักษา เพื่อความสะดวก