โรงพยาบาลนครปฐมจัดกิจกรรมรณรงค์ สวมหมวกนิรภัย ปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อน

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 10.45 น. ณ บริเวณข้างตึกอำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาลนครปฐม จัดกิจกรรมรณรงค์ สวมหมวกนิรภัย ปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อน ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ วีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม กล่าวเปิดกิจกรรมโครงการ

สำหรับกิจกรรมในวันนี้มุ่งเน้นและให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ได้สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อน เพื่อความปลอดภัยและเป็นนโยบายป้องกันลดอุบัติเหตุในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งจะใช้บังคับรถจักรยานยนต์ทุกคันที่เข้ามาในโรงพยาบาลนครปฐม จะต้องสวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อน

โรงพยาบาลนครปฐม มีความตระหนักและเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน และเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการปฎิบัติตามกฏจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนนและเป็นแบบอย่างที่ดี ปลูกฝังให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายโดยเฉพาะบุคลากรของโรงพยาบาลนครปฐมและผู้มารับบริการได้ทราบถึงความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์และโดยสารรถจักรยานยนต์