โรงพยาบาลนครปฐมจัดกิจกรรมโครงการ สงกรานต์บ้านนา หมอยา ท่าโรง “พยาบาล”

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น. ณ โรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาลนครปฐมจัดกิจกรรมโครงการ สงกรานต์บ้านนา หมอยา ท่าโรง “พยาบาล” ในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562

เทศกาลสงกรานต์นั้นเป็นประเพณีที่มีความเก่าแก่มีการจัดในรูปแบบต่างๆประเทศไทยได้มีการสืบทอดประเพณีนี้กันอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมที่นิยมปฏิบัติในวันสงกรานต์ ได้แก่ การทำบุญตักบาตร การปล่อยนกปล่อยปลา ก่อพระเจดีย์ทราย เพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียว การสรงน้ำพระพุทธรูป การรดน้ำญาติผู้ใหญ่ หรือผู้ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ เพื่อขอศีลขอพรตามประเพณี

ในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2562 นี้ โรงพยาบาลนครปฐม ได้จัดทำโครงการ สงกรานต์บ้านนา หมอยา ท่าโรง “พยาบาล” ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลทุกระดับ ได้ร่วมกันสืบสานและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงาม ร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทยตลอดเดือนเมษายน แสดงความกตัญญูและระลึกถึงผู้ใหญ่ ให้บุคลากรโรงพยาบาลได้รู้จักดำรงความอ่อนน้อมถ่อมตน ตามค่านิยมของกระทรวงสาธารณสุข และให้บุคลากรของโรงพยาบาลมีกิจกรรมที่ผ่อนคลายช่วยสร้างความสุขใจ อันจะทำให้เกิดพฤติกรรมการบริการที่ดีเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรต่อไป