ชุมชนคุณธรรมวัดสำโรง ๑๐ สุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นชุมชนรักษาศีล ๕ ดำเนินชีวิตตามแนววิถีไทยที่ประพฤติปฏิบัติตามจารีตประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา โดยมีการทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เจริญจิตภาวนา ถืออุโบสถศีลเป็นประจำทุกวันธรรมสวนะ และร่วมกันรับศีล ทำวัตรสวดมนต์ นั่งสมาธิตอนค่ำที่วัดสำโรงทุกวัน

โดยพระสงฆ์มีบทบาทในการประสานสัมพันธ์ระหว่าง “บ้าน วัด โรงเรียน” เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความเข้มแข็งของชุมชน เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ด้วยการต่อยอดทุนทางสังคมด้วยแนวทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยนำมิติทางศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพสุจริต สามารถเลี้ยงตนเองบนวิถีความพอเพียง เป็นชุมชนที่มีคุณธรรมนำพา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการธำรงรักษาวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม

สำหรับวัดสำโรงนี้ มี พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ (เจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี) เป็นเจ้าอาวาส และนำพาชุมชนวัดสำโรง ส่งเสริมให้ทุกคนในชุมชนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการยึดถือ ปฏิบัติ ยึดหลักทางสายกลางซึ่งพลัง ” บวร ” บ้าน วัด โรงเรียนและภาคราชการ ซึ่งจะต้องเดินควบคู่ไปด้วยกัน สังคมถึงจะเข้มแข็ง อยู่ดี มีสุข โดยมีคุณธรรมเป็นเครื่องนำพา ประพฤติ ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ดำงรงชีวิตประจำวันโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษบกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่๙ และที่สำคัญชุมชนยังสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นที่มาเรื่องราวของชุมชนไว้ได้อย่างเหนียวแน่น เพื่อให้ลูกหลานของชุมชนไม่หลงลืม และสืบสานวัฒนธรรมไทยของชุมชนให้ควอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป