นครปฐม จิตอาสาร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ข้าราชการ ทหาร เจ้าหน้าที่ เครือข่ายภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 500 คน แต่งกายชุดจิตอาสาร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

โดยนายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม กล่าวว่าเนืองจากในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยและตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2532 ได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ อีกทั้งยังเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งทางสหประชาชาติกำหนดให้ วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีคำขวัญในปีนี้ว่า Beat Ail Pollution ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดให้มีการร่วมมือดูแลสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษทางอากาศ “หยุดหมอกควันและอากาศพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม” เพื่อรณรงค์ ปละปลุกกระแส ให้ทุกภาคส่วนและประชาชนได้ตระหนัก เข้าใจถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อป้องกันแกไขปัญหามลพิษทางอากาศ

จังหวัดนครปฐม จึงได้ร่วมกับโรงเรียนการบินกำแพงแสน จัดโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรมประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ปละวันต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต่างๆ ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานที่ราชการของโรงเรียนการบินกำแพงแสน โดยการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ ใช้กล้าไม้ 6 ชนิด ได้แก่ พะยอม พิกุล ตะเคียน มะค่าโมง คูณ และเหลืองปรีดียาธร จำนวน 600 ต้น บนพื้นที่ 10 ไร่ ซึ่งในอนาคตต้นไม้ที่เจริญเติบโตขึ้นจะเป็นแหล่งพักผ่อนละมี่ส่วนช่วยในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่เป็นตัวการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน2.5ไมครอน(PM2.5) ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวันได้

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม- ภาพ/ข่าว