สุพรรณบุรี รองแม่ทัพภาคที่ 1 มอบบ้านให้กับผู้ยากจนและด้อยโอกาส

วันนี้(11 มิ.ย.62)พล.ต.สันติพงษ์ ธรรมปิยะ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ให้กับผู้ยากจนและด้อยโอกาส ให้กับนางบุญตา เข็มทอง อายุ 47 ปี  ที่บ้านเลขที่ 55/5 หมู่ที่ 5 ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ซึ่งมีฐานะยากจนและเป็นผู้ที่มีความเสียสละ มีความประพฤติดี โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พลตรี วสุ เจียมสุข ผบ.ทบ.ที่ 17 และคณะ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และคณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธี

ด้านพันเอก กุญช์ภัสร์ หาญสมบูรณ์ เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า การดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากจนและด้อยโอกาสในครั้งนี้ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุพรรณบุรี มณฑลทหารบกที่ 17 ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 – 18 พฤษภาคม 2562 รวมระยะเวลา 26 วัน โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จากกองทัพภาคที่ 1 และจังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชนและผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบทุน และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ สำหรับการดำเนินการก่อสร้างนั้น ใช้ชุดช่างทหารจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุพรรณบุรี มณฑลทหารบกที่ 17 และชุดช่างจากตำบลดอนปรู โดยมี นายอำเภอศรีประจันต์ นายก อบต.ดอนปรู ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันก่อสร้างบ้าน จนเสร็จสมบูรณ์ เป็นไปตามพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อให้ประชาชนที่มีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีกำลังใจสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้

นอกจากนี้ ยังได้เดินทางไปมอบเตียงให้กับผู้ป่วยติดเตียง รวมทั้งรถวิลแชร์ให้กับผู้พิการยากจน ด้อยโอกาส จำนวน 6 ราย ในพื้นที่อำเภอหนองหญ้าไซ หมู่ 8 ตำบลทัพหลวง จำนวน 3 ราย และหมู่ 7 ตำบลหนองโพธิ์ จำนวน 1 ราย และในพื้นที่ หมู่ 3 ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก  จำนวน 2 ราย