สสจ.สุพรรณบุรี เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้(25 มิ.ย.62) ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายธีรชัย  ทศรฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานในพิธีเปิด  โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

พร้อมกล่าวว่า ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อการแพทย์ การสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง สุขภาพอนามัย พระองค์ทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งงานด้าน การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่ และช่วยเหลือสนับสนุน การบริหารงานโรงพยาบาล

ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มีความสามารถ ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติส่วนรวม ตลอดจน ขอสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยความจงรักภักดี สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ

ด้านนางสุวิมล  ปานะชา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรม อันเนื่องมาจากพระราช-ปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท หรือพระราชกรณียกิจ ในโครงการฯ มีการจัดกิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 – 4 พฤษภาคม 2563

โดยในครั้งนี้ เป็นการดำเนินกิจกรรมในครั้งที่ 1 ซึ่งได้เปิดให้บริการประชาชนจำนวน 2 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และ กิจกรรมรับบริจาคโลหิต โดยกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประกอบด้วยการให้บริการ 4 ด้าน ดังนี้ 1) บริการการแพทย์ทั่วไป 2)บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ 3) บริการตรวจตา 4) บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่