พม.สุพรรณบุรี จัดโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับคนพิการ ประจำปี 2562

 

ที่โรงแรมเลิศธานี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี นายธีรชัย ทศรฐ รอง ผวจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับคนพิการ และผู้ประสบปัญหา ประจำปี 2562

โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สุพรรณบุรี จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ประสบภัย และมีความยากลำบากได้เข้าถึงบริการและสวัสดิดารตามสิทธิที่พึงได้รับอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 1,038 คน แบ่งการอบรมออกเป็น 3 รุ่นๆละ 1 วัน ระหว่าง 9-11 ก.ค.62

ในแต่ละรุ่น ประกอบด้วยกำนันและผู้ใหญ่บ้านจากทั้ง 10 อำเภอ ดังนี้ รุ่นที่ 1 อ.เมือง อ.สองพี่น้อง และ อ.สามชุก รุ่นที่ 2 อ.บางปลาม้า อ.อู่ทอง และ อ.ศรีประจันต์ และรุ่นที่ 3 อ.เดิมบางนางบวช อ.หนองหญ้าไซ อ.ดอนเจดีย์ และ อ.ด่านช้าง โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทราบและเข้าใจถึงสาระสำคัญแห่งสิทธิคนพิการในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการของผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตลอดจนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุ้มครองสวัสดิภาพคนไร้ที่พึ่งด้วย