จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า หรือสภากาแฟ”

ที่ห้องประชุม – สำนักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรี  ตำบลรั้วใหญ่   อำเภอเมืองสุพรรณบุรี   นายธีรชัย  ทศรฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานจัดกิจกรรม คุยโขมง     7  โมงเช้า หรือสภากาแฟ  ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562

โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นเจ้าภาพ ประกอบด้วย กรมทางหลวง ได้แก่ สำนักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรี/แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 /แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) , กรมทางหลวงชนบท ได้แก่ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 สุพรรณบุรี  /แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี /สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี ,กรมการขนส่งทางบก ได้แก่ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี และรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ สถานีขนส่งสุพรรณบุรี /การรถไฟแห่งประเทศไทยโดยแต่ละหน่วยได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่และผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านและภารกิจเร่งด่วนของแต่ละหน่วยงาน ถือว่าประสบความสำเร็จในทุกมิติ  โดยเฉพาะการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน อาทิ การซ่อมแซมถนน การติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร การก่อสร้างอุโมงค์แยกโพธิ์คอย การเปิดให้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี การเปิดตัว มินิบัสเมอร์ซิเดส – เบนซ์ เส้นทางสุพรรณบุรี – กรุงเทพมหานคร อำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างยิ่ง

 

          สำหรับการจัดกิจกรรม คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า หรือสภากาแฟจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ รัฐวิสาหกิจ หอการค้า และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับประทานอาหารร่วมกัน พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในข้อราชการต่างๆ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารราชการ เพื่อดูแลทุกข์สุข ความเดือดร้อนของประชาชน และเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี

ทั้งนี้ในครั้งต่อไป จะจัดในวันที่ 14 สิงหาคม  2562 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพ