กอ.รมน.สุพรรณบุรี พบสื่อมวลชนท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งชุมชนด้วยสื่อพลังประชารัฐ

ที่ร้านอาหารปากช่อง อ.เมืองสุพรรณบุรี พ.อ.เสน่ห์ บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี (กอ.รมน). พร้อมด้วย นายโสภณ รังศรีบุตร รองหัวหน้าฝ่ายแผน กอ.รมน.และคณะร่วมพบปะคณะสื่อมวลสุพรรณบุรี เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการนำเสนอข่าวสารให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน สร้างความสมัครสมานสามัคคี และเป็นประโยชน์ต่อชาวสุพรรณบุรี พร้อมกล่าวขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ ขยายผลเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดสุพรรณบุรีมาโดยตลอด เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยสื่อมวลชนเป็นพลังประชารัฐ

พ.อ.เสน่ห์ บำรุงกิจ รอง กอ.รมน. สุพรรณบุรี กล่าวว่า ภาระกิจของ กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันกับทุกหน่วยงาน โดยรับนโยบายจากส่วนกลางและในส่วนของทางจังหวัด เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสมานฉันท์ปรองดองตามนโยบายรัฐบาล และการสร้างสังคมให้มีความสุข สื่อมวลชนจึงถือเป็นเครือข่ายสำคัญในการขับเคลื่อนงาน การนำเสนอข้อมูล ที่ถูกต้อง เป็นธรรมสร้างสรรค์สังคม จึงเป็นสิ่งที่ กอ.รมน. คาดหวัง เพราะสื่อมวลชนคือกระบอกเสียงสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากส่วนกลาง สื่อท้องถิ่น รวมไปถึงวิทยุและโทรทัศน์ ดังนั้นการสร้างความเข้าใจต่อพี่น้องประชาชนต้องขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนง เพราะถือเป็นกระบอกเสียงที่สำคัญที่จะเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจและให้สังคมมีความสงบสุข ในกรณีนโยบายของรัฐให้เชื่อว่ารัฐบาลมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างเต็มที่