สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตสุพรรณบุรี มอบทุนการศึกษาแก่บุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ

สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตสุพรรณบุรี มอบทุนการศึกษาแก่บุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ ประจำปี 2562

ที่ห้องประชุม สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก อ.เมือง จ.สุพรรณ พลตรี วสุ  เจียมสุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาองค์การทหารผ่านศึก ประจำปี 2562 ให้แก่บุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการจำนวน 22 ราย โดยมี นายจงรักษ์  พวงวิภาต รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ผ่านศึก เขตสุพรรณบุรี พันเอก กุญช์ภัสร์  หาญสมบูรณ์ เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย มณฑลทหารบกที่ 17 (จ.สุพรรณบุรี)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา  วงศ์วิรัติ ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ทหารผ่านศึกนอกประจำการ และบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ ให้การต้อนรับ

พลตรี วสุ  เจียมสุข กล่าวว่า องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้กำหนดให้สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดสอบชิงทุนการศึกษาแก่บุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 2 บัตรชั้นที่ 3 และบัตรชั้นที่ 4 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 โดยมีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 30 คน และมีผู้สอบได้จำนวน 22 คน ซึ่งแบ่งตามประเภททุนการศึกษาคือ ทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่อง เพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จนจบระดับปริญญาตรีในประเทศ ได้แก่ ทุนการศึกษาองค์การทหารผ่านศึกจำนวน 21 ราย ส่วนทุนการศึกษาประเภทเฉพาะ 1 ปีการศึกษา เพื่อศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าเฉพาะ 1 ปีการศึกษา ได้แก่ ทุนการศึกษาของผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้แก่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จำนวน 1 ราย

ดังนั้นขอให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคน ให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ขยันหมั่นเพียร มีความอดทน ฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวง และขอให้นำเงินทุนการศึกษาที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และขอให้มีการดำรงชีวิตที่ดีต่อไป