พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีคณะสงฆ์ในเขตปกครอง คณะสงฆ์หนกลาง นักเรียนกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในปีนี้ รัฐบาลและมหาเถรสมาคม เห็นชอบให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ คณะสงฆ์ มหาวิทยาลัยสงฆ์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำหรับที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 17 กรกฎาคม 2562 ประกอบด้วย พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เวียนเทียน พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ และฆราวาส ขบวนธรรมยาตราแห่เทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชา การแสดงรถบุปผชาติ และเทียนพรรษา การสนทนาธรรม การบรรยายธรรม และการทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว