จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่บริเวณวัดมะเกลือ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงพลังความสามัคคี เก็บผักตบชวา วัชพืช และขยะในคลองนราภิรมย์ ตลอดจนร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในวัดมะเกลือ ให้มีความสะอาดสวยงาม ทั้งนี้ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ อีกทั้งปลุกจิตสำนึกของประชาชนคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ นอกจากนี้ทรงห่วงใยและคำนึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมีความผาสุกร่มเย็น ดังพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว