มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จัดกิจกรรมปณิธานความดีสืบสานศาสตร์พระราชาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 25 กรกรฏาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้สืบสานศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้สืบสานศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดเผยเกี่ยวกับที่มาของการจัด ตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้สืบสานศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้ทางานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับพระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อชาวราชภัฏทั่วประเทศมาอย่างยาวนาน ด้วยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และเนื่องในโอกาสมหามคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ผ่านมา และวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฏาคม ที่จะมาถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 28 และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 กิจกรรม คือ

1. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการทำบุญตักบาตรเพื่อถวาย เป็นพระราชกุศลและการบรรยายโดยคณะวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ให้กับนักศึกษาครู ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับชาติไทย” กิจกรรมสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการบรรยายในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชากับการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข” อีกทั้งกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่บริเวณภายในและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย

2. กิจกรรมปณิธานความดีสืบสานศาสตร์พระราชาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเปิดศูนย์การเรียนรู้สืบสานศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยเป็นการขยายผล สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ทรงให้ความสาคัญ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ศูนย์การเรียนรู้สืบสานศาสตร์พระราชา จะเป็นแหล่งฝึกสำคัญสำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนในการยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่เป้าหมาย สร้างองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ และขยายผลการสืบสานพระราชปณิธานโครงการพระราชดำริต่าง ๆ มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับภูมิศาสตร์และภูมิสังคม โดยจำลองพื้นที่กว่า 10 ไร่ เป็นสถานที่เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 28 และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ร่วมออกแบบและปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสม สอดคล้องกับแนวทางกสิกรรมธรรมชาติ โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้สืบสานศาสตร์พระราชา ให้เกิดอย่างเป็นรูปแบบและเป็นต้นแบบการเรียนรู้ให้กับภูมิภาคตะวันตก

สาหรับกิจกรรมในวันที่ 25 กรกฏาคม 2562 ได้แก่ ฐานการเรียนรู้/กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ จานวน 7 ฐาน ได้แก่การปลูกป่า การดำนา การปล่อยปลา การปลูกหญ้าแฝก การทำคลองไส้ไก่ การทำฝายชลอน้ำ และหัวคันนาทองคำ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกจานวนมาก เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้สัมผัสและลงมือปฏิบัติจริง เช่น เรียนรู้เรื่องการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ช่วยกักเก็บตะกอนกิน ลดการสูญเสียธาตุอาหารพืชจากพื้นที่ เพิ่มอินทรียวัตถุแก่ดินและรักษาความชื้นในดิน เป็นต้น