โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี เปิด “ศูนย์โรคหัวใจ” บริการประชาชน รวดเร็ว ทันเวลา โดยไม่ต้องเดินทางไปรักษาไกลบ้าน

วันนี้(9 ส.ค.62) ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชสุพรรณบุรี  นายภูสิต สมจิตต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และ นายแพทย์ ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ ๕ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์โรคหัวใจ CARDIAC CENTER  ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ         ให้ประชาชนเข้าถึงบริการ การแพทย์เชี่ยวชาญในทุกเขตสุขภาพ             ลดความเหลื่อมล้ำ ลดรอคอย ลดอัตราการเสียชีวิต ไม่ต้องเดินทางไปรักษา   ที่กรุงเทพมหานคร และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 ซึ่งการผ่าตัดหัวใจในเขตสุขภาพที่ 5 ปัจจุบัน มี 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลนครปฐม และโรงพยาบาลราชบุรี สำหรับการสวนหัวใจในเขตสุภาพที่ 5  เปิดให้บริการแล้ว 4 แห่ง คือโรงพยาบาลนครปฐม, โรงพยาบาลราชบุรี, โรงพยาบาลสมุทรสาคร และโรงพยาบาลหัวหิน ซึ่งยังไม่เพียงพอ ในการให้บริการ ผู้ป่วยโรคหัวใจ ยังมีระยะเวลารอคอยสวนหัวใจ อยู่ในช่วง         2 – 3 เดือน และยังมีผู้ป่วยที่ต้องส่งออกรักษานอกเขตสุขภาพที่ 5  ประมาณ 700 – 800 รายต่อปี และพบว่าจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจังหวัด    ที่มีการส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ ออกไปรักษานอกเขตสุขภาพไปรักษาในกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก

สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 5 จึงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านโรคหัวใจ           ในปีงบประมาณ 2562 โดยการเพิ่ม Node ศูนย์ผ่าตัดหัวใจ 1 ศูนย์         ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  และเพิ่ม Node ศูนย์สวนหัวใจอีก2 แห่ง คือที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว    จากประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว จึงได้มีการพัฒนาโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชสุพรรณบุรี ให้เป็นศูนย์วินิจฉัยรักษาผ่าตัดโรคหัวใจ   เพื่อให้บริการประชาชน ในจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง  โดยพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการผ่าตัดหัวใจ  และสวนหัวใจ   และหลอดเลือด ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง  ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดได้แก่ อายุรแพทย์หัวใจ มัณฑนากรหัวใจและหลอดเลือด ศัลยแพทย์หัวใจทรวงอกและหลอดเลือด กุมารแพทย์โรคหัวใจ   มีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ตรวจวินิจฉัยได้แม่นยำ เช่น เครื่องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ เครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจมีหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด เพื่อดูแลหลังการผ่าตัด และหลังการสวนหัวใจ เป็นต้น

การเปิดบริการศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้รวดเร็ว ทันเวลา โดยไม่ต้องเดินทางไปรักษาไกลบ้าน ช่วยลดระยะเวลาการรอคอยผ่าตัดหัวใจ ลดระยะเวลาการรอคอยการสวนหัวใจ และลดอัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ลงได้