รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดความรู้การผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี

ที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายประภัตร โพธสุธน รมช.กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ นายนพดล มาตรศรี สส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา นางเรณู พลเสน ผู้สานงานนายประภัตร นายวิโรจน์ สุวรรณเวทย์ ผู้ประสานงานนายนพดล และเกษตรกรจำนวนมาก

ร่วมกันเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดความรู้การผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี พร้อมเปิดบ้านศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9   จังหวัดสุพรรณบุรี โดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จ.สุพรรณบุรี ภายใต้การกำกับดูแลของกองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2545 มีพื้นที่ 410 ไร่ รับผิดชอบพื้นที่ในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก จำนวน 13 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี ชัยนาท นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี พระนครศรีอยุธยา ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม อ่างทอง สิงห์บุรี และอุทัยธานี

ปัจจุบันศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 ภายใต้การบริหารงานของนายวันชย ไพรศรีจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ คอยกำกับดูแล เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติงานเป็นไปตามบทบาท ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบ ศึกษา พัฒนา วิจัย ทดสอบ ประยุกต์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงและการจัดเมล็ดพันธุ์พืช วางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์และพืชพันธุ์ดีให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ควบคุมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชและพืชพันธุ์ดีให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

นอกจากนี้การผลิตขยายพันธุ์พืชของศูนย์ฯ ยังเป็นการตอบสนองความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ 4 สายการผลิต คือ สายการผลิตด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ได้แก่หน่อไม้ฝรั่ง กล้วย สับปะรด และสตรอเบอร์รี่ สายการผลิตด้านต้นพันธุ์ ได้แก่มะนาวแป้นพวง สายการผลิตท่อนพันธุ์ ได้แก่ อ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี 50 และมันสำปะหลัง และสายการผลิตเมล็ดพันธุ์ ได้แก่พริกหอมสุพรรณบุรี พริกมันบางช้าง ปริมาณผลผลิตที่ได้จะให้หน่อที่ได้มาตรฐาน ผลผลิตร้อยละ 80 ได้คุณภาพเกรดสูง(A) และร้อยละ 20 ส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ทำรายได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 200 ล้านบาท