ผู้ว่าฯสุพรรณบุรี ฝากสมัชชาสตรีและสมัชชาครอบครัว สอดส่องดูแลผู้ถูกทอดทิ้งพร้อมร่วม สังคมครอบครัว ในชุมชนให้อยู่ดีมีสุข

วันนี้(20 ส.ค.62) ที่ห้องกาลพฤกษ์ โรงแรมสองพันบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสตรีและสมัชชาครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปี 2562

พร้อมขอฝากให้สมัชชาสตรีและสมัชชาครอบครัวทุกท่านช่วยกันสอดส่องดูแลถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พร้อมร่วมสร้างสถาบันครอบครัว ในชุมชนให้เป็นสังคมที่มีแต่ความสุข ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการขับเคลื่อนกลไกที่สำคัญในการผลักดันนโยบายและแผนการพัฒนาสตรีฉบับต่างๆดังนั้นในการพัฒนาสตรีจำเป็นต้องพิจารณาประเด็นที่ยังเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาสตรีโดยเฉพาะการปรับเจตคติของคนในสังคมไทยให้เข้าใจถึงความเสมอภาคระหว่างเพศการส่งเสริมและการสร้างโอกาสเปลี่ยนแปลงโดยมีการระดุมความคิดเห็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และแนวทางในการส่งเสริมประสานงานและพัฒนาสถานภาพสตรีในระดับจังหวัดทั้งยังเป็นการสงเสริมการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของสตรี และส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายมีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสตรีชุมชน และสังคม ซึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมร่วมกันในครั้งนี้จะเป็นการจุดประกายให้ทุกคนช่วยกันคิดว่าจะช่วยสังคมกันได้อย่างไร

 

ด้านนางสาวบุษยาฏฐ์ มนต์คล้ำ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดการประชุมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการบูรณาการจัดกิจกรรมสมัชชาสตรีและสมัชชาครอบครัว ในเวทีสมัชชาเดียวกันแล้ว ยังเพื่อเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและด้านการพัฒนาครอบครัวโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอำเภอ/ตำบลอาสาสมัครพัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนกลุ่ม/องค์กรสตรี จำนวน 130 คน