สพร.2 สุพรรณบุรี พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้าน”การจัดการใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟได้อย่างปลอดภัย”

นายอาคม คุ้มหมู่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ตามที่กองทุน NAMA Facility โดยรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและรัฐบาลประเทศอังกฤษ ได้อนุมัติเงินสนับสนุนแก่ประเทศไทยในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดก๊าชเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (Thailand Refrigeration and Air-Conditioning Nationally Appropriate Mitigation Action : RAC NANA)

ภายใต้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.)และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ผ่านการดำเนินงานและประสานงานขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน หรือ GIZ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ดำเนินโครงการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงและใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของ สพร.2สุพรรณบุรี ภายใต้แนวคิด”ความคิดเกิดจากความรู้ที่หาได้จากการเรียนรู้”  จึงได้จัดส่งบุคคลากร ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ เข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการ “การจัดการใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟได้อย่างปลอดภัย”

เพื่อการปฏิบัติงานกับสารทำความเย็นในระบบปรับอากาศที่สามารถติดไฟได้ ให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุดขณะปฏิบัติงาน ซึ่งฝึกอบรมรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ.กรุงเทพมหานคร

โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากประทศเยอรมันเป็นวิทยากรทำการฝึก Train the Trainer