นครปฐม โรงเรียนราชินีบูรณะ เปิดการแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรโรงเรียนราชินีบูรณะประจำปี 2562

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น. ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม พันโท ดร.สินธพ แก้วพิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขต 1 เป็นประธาน พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรโรงเรียนราชินีบูรณะประจำปี 2562 และว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ กล่าวรายงาน

สำหรับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในสังกัดในเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
2. เพื่อปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย เป็นผู้มีระเบียบวินัย รู้หน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. เพื่อสืบสานสายใยความรักสามัคคีและมิตรภาพของครูและบุคลากรในสังกัด

ในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 204 รายการเตรียมการด้านต่างๆดำเนินมาด้วยความเรียบร้อยและมีความพร้อมที่จะทำการแข่งขัน เพราะได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการทุกฝ่าย และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน