รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวงาน เทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมพุทธมณฑลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดงานแถลงข่าว”เทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้รับเกียรติจาก นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและร่วมแถลงข่าว พร้อมด้วย พระครูโฆษิตธรรมากรวัดสุวรรณาราม และคุณชไมพร จตุรภช ศิลปินนักแสดง

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า “รัฐบาลได้เห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสำนักงานพุทธมณฑลจัดงานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรดิพระบาทสมด็จพระจ้อยู่หัวและพระบรมวงสานุวงศ์ เนื่องในวโรกาสต่างๆ

ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๓๓ เป็นต้นมา ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ นี้ จึงถือเป็นครั้งที่ ๓๐ มหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทรศสนาแห่งชาติ โดยสำนักงานพุทธมณฑล จัดงานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิษก และยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งนี้ สมเต็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงสนพระทัยในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี มาโดยตลอดโดยเฉพาะประเพณีการเทศน์มหาชาติซึ่งได้เสด็จฯ มาสดับพระธรรมเทศนา เทศน์มหาชาติ ณ พุทธมณฑลเป็นจำนวนถึง ๑๓ ครั้ง ต้วยกัน โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมรับฟังและรับเป็นเจ้าภาพ กัณฑ์เทศน์มหาชาติในแต่ละกัณฑ์ พร้อมทั้งได้กราบอาราธนาพระภิกษุที่มีความสามารถในการเทศน์มหาชาติ มาเป็นองค์แสดงในแต่ละกัณฑ์อีกด้วย”

ทั้งนี้ การจัดงานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพ กัณฑ์เทศน์มหาชาติและร่วมฟังเทศน์มหาชาติ “มหาเวสสันดรชาดก” ๑๓ กัณฑ์ และหากประชาชนท่านใดสนใจ ที่จะร่วมปฏิบัติธรรม ก็ขอเชิญชวนเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐น. ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีปิดงานเทศมหาชาติฯ และในวันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน ๖๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐น.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก และทรงเป็นประธานกัณฑ์เทศน์มหาชาติ “กัณฑ์มหาราช” ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

สำหรับพุทธศาสนิกชนที่สนใจเข้าร่วมงาน เทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิษก” สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.onab.go.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐๒๔๔๑๗๖๕-๖