นครปฐม มอบรางวัลแก่ผู้เข้าประกวดโครงการประกวดขับร้องสรภัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและคุณบิดามารดา ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 กันยายน 2562 ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานปิดโครงการประกวดขับร้องสรภัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและคุณบิดามารดา ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้เข้าประกวด และกล่าวให้โอวาทแก่คณะกรรมการ คณะครู นักเรียน และถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

สืบเนื่องจาก มติของคณะกรรมการมูลนิธิ ดร.ทัศนีย์ ไผทฉันท์ ซึ่งมี พระเดชพระคุณ พระพรหมเวที ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร เป็นประธาน และร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 11 แห่ง ประกอบด้วย วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร, วัดไร่ขิงพระอารามหลวง, ฝ่ายเผยแผ่คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม, สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดนครปฐม, วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม, เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1, เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2, สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, พุทธสมาคมจังหวัดนครปฐม และชมรมเปรียญธรรมจังหวัดนครปฐม

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกขับร้องทำนองสรภัญญะอันสละสลวยทั้งเนื้อหาและท่วงทำนอง  เพิ่มพูนการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพแห่งชีวิต  ส่งผลให้เป็นผู้มีจิตอ่อนโยน  เป็นรากฐานสำคัญในการปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยอันเป็นธงชัยแห่งชีวิต  และปลูกฝังจิต ให้แนบสนิทในกตัญญู  สำนึกรู้พระคุณบิดามารดา โดยมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ 12 ทีม