เปิดมิติใหม่ อาชีวศึกษาภาคกลาง4 จับมือสภาอุตสาหกรรมภาคกลางตอนล่าง 1 ลงนามความร่วมมือ ยกระดับอาชีวศึกษาบัณฑิต รองรับการปฏิรูป ประเทศ 20 ปี

วันนี้(16 ก.ย.62) ที่ห้องประชุม  รอยัลริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี   นางเบญจมาศสมบูรณ์​​​ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง กล่าวแสดงความยินดี ความชื่นชมและรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับความร่วมมือระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สภาอุตสาหกรรม    กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ในการขับเคลื่อนด้านวิชาการในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพ ระดับเทคโนโลยี

นโยบายประเทศไทย 4.เป็นแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนประเทศ เพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง อันหมายถึงประเทศกำลังพัฒนา ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงและกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว แนวทางในการดำเนินการของแผนนโยบายเป็นแผนระยะยาว 20 ปี เพื่อนำประเทศไปสู่ความทันสมัย สอดคล้องกับยุคดิจิทัลที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไป การเปลี่ยนแปลงประเทศสู่ยุค 4.0 ส่งผลต่อทุกภาคส่วนรวมถึงอาชีวศึกษาไทย ซึ่งในปัจจุบันทรัพยากรบุคคลที่เป็นที่ต้องการของตลาดในภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการต่างๆ ก็คือ เด็กช่าง ที่มีทักษะในการทำงาน มีทักษะสมรรถนะอาชีพ  มีคุณธรรม และจะต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยีให้เข้ากับยุคดิจิทัลอีกด้วย ดังนั้น อาชีวศึกษาต้องปรับตนเองให้เป็นอาชีวศึกษา 4.0 ที่ผลิตคนยุคดิจิทัลเข้าสู่การควบคุมเครื่องจักรและสร้างสรรค์ประดิษฐ์กรรม อันนำไปสู่ผลิตภัณฑ์จากความคิดสร้างสรรค์ ผลิตคนที่จะไปประกอบอาชีพอิสระและเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ที่มีทักษะทำมาหากินได้ด้วยตนเอง

 

ในส่วนของอุตสาหกรรมก็จะปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่จะพึ่งพาเครื่องจักรและระบบควบคุมอัตโนมัติเข้ามาแทนแรงงานคน เปลี่ยนการผลิตที่เน้นการเพิ่มผลผลิตจำนวนมากโดยการใช้หุ่นยนต์เข้ามาแทนที่ในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม คนจะเปลี่ยนไปเป็นผู้ควบคุมเครื่องจักร เปลี่ยนไปเป็นผู้คิดค้นและกำหนดวิธีการทำงานให้เครื่องจักร จึงต้องใช้คนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงเข้ามาแทนที่แรงงานฝีมือแบบเดิม ซึ่งสภาอุตสาหกรรมฯ และสถาบันฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษา จึงได้มีพิธีลงนามความร่วมมือนี้ ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาตลาดแรงงาน พัฒนาภาคอุตสาหกรรม และส่งผลต่อเนื่องไปยังการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นอีกด้วย

 

ด้าน ดร.อินดา   แตงอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4  กล่าวเพิ่มเติมว่า นายสมภพ ธีระสานต์ประธานคณะอนุกรรมการด้านวิชาการของสถาบัน      การอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ได้เสนอแนวคิดในการทำความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมเพื่อร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ในการจัดการศึกษา  พัฒนานวัตกรรม   และงานวิจัยร่วมกัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 จึงได้จัดทำโครงการ         “การลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อจัดการศึกษาระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 กับสภาอุตสาหกรรมภาคกลางตอนล่าง 1 และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม” ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์   เพื่อลงนามความร่วมมือทางด้านการจัดการศึกษากับกลุ่ม                   สภาอุตสาหกรรมภาคกลางตอนล่าง 1 และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม       

อีกทั้งยังเป็นการสร้างและเพิ่มพูนองค์ความรู้ ความเข้าใจและวิสัยทัศน์                ด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ  ที่สำคัญคือ สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัยรวมถึงมีสมรรถนะที่เหมาะสมในการทำงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยีระหว่างสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน  และสถานประกอบการ ซึ่งถือเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการในการจัดการศึกษา