สุพรรณบุรีขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคน พร้อมนำกลไกแผนงาน ขับเคลื่อนสู่งานระดับจังหวัด

จังหวัดสุพรรณบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน และประสานงานฝึกอาชีพจังหวัดสุพรรณบุรี (กพร.ปจ.สุพรรณบุรี) ครั้งที่ 2/2562 ขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคน พร้อมนำกลไกแผนงาน ขับเคลื่อนสู่งานระดับจังหวัด
ที่ห้องประชุม อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) โดยมีคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม
          เพื่อร่วมพิจารณาศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ความต้องการด้านแรงงาน รวมถึงความต้องการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในภาพรวมของจังหวัด เพื่อนำไปใช้ในการประสานแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานและการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาจังหวัด พร้อมติดตามและดำเนินงานรองรับแผนการพัฒนากำลังแรงงาน ให้ส่งผลสู่การพัฒนาฝีมือแรงงานทางด้านคุณภาพและปริมาณ
          อีกทั้งใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับผู้ที่อยู่ในวัยศึกษา นำไปเป็นแนวทางวางแผนการศึกษาสู่โอกาสการทำงานในพื้นที่ และสังเคราะห์ข้อมูลเสนอสู่การพัฒนากำลังคนในพื้นที่ประจำปีให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่และคณะกรรมการ กพร.ปช. ได้รับทราบ นำไปสู่การส่งเสริมสถานประกอบกิจการและองค์กรในภาคเอกชนของจังหวัดให้มีส่วนร่วม ในการพัฒนากำลังแรงงาน และการฝึกอาชีพของจังหวัด
          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ โดยที่ประชุมได้นำข้อมูลรายงานสถานการณ์แรงงานของจังหวัด ประชากรและกำลังแรงงานการมีงานทำ แรงงานนอกระบบ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัดสุพรรณบุรี 2562 การขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด ปี พ.ศ.2561-2565 การฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.2561-2565 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด ประจำปี 2562 การขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสุพรรณบุรี 2561-2565 มาร่วมพิจารณา เพื่อตอบสนองแผนพัฒนากำลังคนด้านแรงงาน และเพื่อตอบสนองแผนการขับเคลื่อนกำลังคนรายจังหวัดต่อไป