สุพรรณบุรี ขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียน เสริมสร้างศักยภาพนักเรียนนักศึกษา เอาชนะภัยทางถนน

วันนี้(4ต.ค.62) ที่ห้องบุษราคัม โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์  จังหวัดสุพรรณบุรี นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียน ตามโครงการหนุนเสริมศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเพื่อเอาชนะภัยท้องถนน พร้อมกล่าวว่าอุบัติเหตุทางถนน เป็นปัญหาสำคัญที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งการแก้ปัญหา ทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จากสถิติอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสุพรรณบุรี ปี ๒๕๖๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีผู้เสียชีวิตเป็นอันดับ ๕ ของประเทศ
ในปี ๒๕๖๓ จังหวัดสุพรรณบุรี จะกำหนดให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นวาระเร่งด่วนของจังหวัด ที่ต้องดำเนินการและขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้ได้ โดยการขับเคลื่อนวาระจังหวัด เพื่อ “ลดอุบัติเหตุทางถนน” ตามยุทธศาสตร์ ๕ ด้านคือ  1 ด้านสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ / 2 สร้างความเข้มแข็งกลไกการขับเคลื่อนวาระลดอุบัติเหตุทางถนน /  3 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์  /4 การบังคับใช้กฎหมายและขยายแนวร่วม /5 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)และให้ขอความร่วมมือทุกท่านร่วมกันเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางและกติกาการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ด้านนายธนัทเดช  มูลพันธ์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรี ที่ ๑ กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น  เพื่อหาแนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การขับขี่รถจักรยานยนต์ของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ให้ขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยรับทุนสนับสนุนเริ่มขับเคลื่อนโครงการจากมูลนิธิคนเห็นคน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) พร้อมการประชุมหารือการดำเนินโครงการฯ /การจัดเวทีพูดคุยขับเคลื่อนโครงการฯ ระหว่าง ศปถ.จังหวัด กับโรงเรียน และการจัดทำ MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ ร่วมกับโรงเรียนนำร่อง จำนวน ๑๑ แห่ง