จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ. 2563

ที่หอประชุมโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 64  ประจำปีพุทธศักราช 2563  และร่วมทำบุญตักบาตรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์  เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายเสน่ห์  ขาวโต อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  นายวีระ  ทวีสุข  ศึกษาธิการจังหวัด   นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 9    ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู และบุคลากร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 9  เข้าร่วมพิธีกว่า 1,000 คน   โดยมี นายราชันย์  ทิพเนตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย   กล่าวให้การต้อนรับ




นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้อ่านสารของนายกรัฐมนตรี  ว่า           เนื่องในโอกาสวันครู ได้เวียนมาบรรจบอีกคารบหนึ่ง   จึงขอส่งความระลึกถึงความปรารถนาดีมายังครู       และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศที่เป็นกำลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาของชีวิตตลอดมา  “ ครู “  เป็นผู้ทรงคุณค่าที่มีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการ  การสร้างทรัพยากรบุคคลของชาติ  ในฐานะผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้  พร้อมอบรมสั่งสอน  บ่มเพาะเด็กและเยาวชนให้มีความรู้  มีจิตสำนึกและค่านิยมที่ดี  มีคุณภาพและมีศักยภาพเหมาะสม   สำหรับการดำเนินชีวิต ในโลกศตวรรษที่ 21

โดยได้มอบคำขวัญวันครู ประจำปีพุทธศักราช 2563   ว่า   “ ครูไทย  รักศิษย์  คิดพัฒนา “    เพื่อให้ครูได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการเป็นต้นแบบที่ดี ให้แก่ศิษย์  ตลอดจนมีความมุ่งมั่น  ในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ และสามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก และขอเป็นกำลังใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ในการพัฒนาเด็ก และเยาวชนไทย   ให้พร้อมเติบโตเป็นพลเมืองดี  และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมือง  ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ต่อไป

ทั้งนี้ นายภูสิต สมจิตต์ รอง ผวจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานการจัดงานวันครู ปี 2563 พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เชิดชูเกียรติคุณครูและวิชาชีพ ณ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 อำเภออู่ทอง

และนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ เนื่องในวันครู ประจำปี 2563 “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 อำเภอเดิมบางนางบวช