มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดพิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก “พณๆ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ การศึกษา จำนวนรวมทั้งสิ้น 478 ราย ประกอบด้วยผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน จำนวน 2 ราย ระดับปริญญาโท จำแนกเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ จำนวน 7 ราย สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จำนวน 3 ราย และสาขาวิชาการบริหาร การพยาบาล จำนวน 8 ราย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 294 ราย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) จำนวน 99 ราย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 31 ราย ได้แก่ สาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวน 26 ราย สาขาวิชา นวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 3 ราย สาขาวิชาแอนิมชันและมัลติมีเดีย จำนวน 1 ราย และสาขาวิชาเทคโนโลยี มัลติมีเดียและแอนิเมชัน จำนวน 1 ราย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จำนวน 8 ราย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวน 1 ราย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จำนวน 9 ราย และ สาขาวิชคริสตศาสนศสตร์ จำนวน 6 ราย ในวันพฤหัสบตีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561