ประธานเครือข่ายส่งเสริมพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดนครปฐมจัดพิธี อาจาริยามหาบูรพาจารย์150ปี ชาตกาล พระอาจารย์ มั่น ภูริทัตโต

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา คุณประภัสสร คุ้มสุวรรณ์ ประธานเครือข่ายส่งเสริมพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดนครปฐม สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เป็นประธานจัดพิธี อาจาริยามหาบูรพาจารย์150ปี ชาตกาล พระอาจารย์ มั่น ภูริทัตโต เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหลวงปูมั่น ที่ได้รับได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระปี พ.ศ.2563-2564 ซึ่งมีผู้แทนกรมการศาสนาและเลขาธิการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้อัญเชิญพระธาตุและเกศา พระอาจารย์ มั่น ภูริทัตโต มาประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีฯบ้านคุ้มสุวรรณ์ โดยมี พระเทพศาสนภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธี ร่วมด้วยการทำบุญตักบาตร การมอบทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 9 ทุน รวมทั้งการนั่งสมาธิ โดยทำกิจกรรมพร้อมกับทางส่วนกลางและทั่วโลก “สมาธิเพื่อสันติภาพและความยั่งยืน” ซึ่งมีพนักงานบริษัทออเร้นท์แมทเทรสและวีวินเนอร์2003 และประชาชน เข้านั่งสมาธิในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของท่านที่มีคุณูปการต่อประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ เป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธา รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างสันติภาพให้กับสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างยั่งยืนสืบไป
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านสาขาสันติภาพ เป็นพระเถระสายวิปัสสนากรรมฐานที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความเคารพนับถือ โดยได้รับสมญานามว่า “บูรพาจารย์แห่งกองทัพธรรม อันเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นศึกษาและปฏิบัติภาวนาอย่างจริงจังและเคร่งครัด การเผยแผ่พุทธศาสนายังสถานที่ต่างๆ ที่ท่านธุดงค์ไป” ท่านได้สงเคราะห์ทางธรรมแก่พุทธศาสนิกชน ตลอดการปฏิบัติธรรมและภาวนาด้วยความถึงพร้อม ทั้งปฏิบัติ ปริยัติและปฏิเวธ ตามแบบที่เรียกว่า “วัดป่า” ที่เน้นธรรมชาติ ความเรียบง่าย สะอาด สงบ สว่างด้วยแสงธรรม ข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ เป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธาตามแนวคำสอนขององค์ท่านได้ขยายไปในวงกว้าง จนถึงปัจจุบันผู้ติดตามศึกษาอบรมกับพระป่าสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต มีจำนวนเพิ่มขึ้น ด้วยจริยวัตรปฏิปทาอันงดงามของพระอาจารย์มั่น ทุกพื้นที่ที่ผ่านได้สร้างศรัทธาในหมู่ชาวพุทธ ทั้งชาวไทยและต่างชาติ พร้อมกับได้สนับสนุนชุมชนในทุกพื้นที่ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม นับเป็นการเสริมสร้างสันติภาพให้กับสังคมไทย สังคมโลกได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย