จังหวัดนครปฐม สนธิกำลังทุกภาคส่วนลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ ตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

นครปฐม สนธิกำลังทุกภาคส่วนลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ

   วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม สำนักงานแรงงาน สมาชิกอาสารักษาดินแดน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนธิกำลังเข้าตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี ณ บริษัท เค พี ฟู๊ดส์ จำกัด และ บริษัท รีไล ประเทศไทย จำกัด เพื่อตรวจสอบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ตามนโยบายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ อีกทั้งตรวจสอบสารเสพติด และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงาน

นครปฐม สนธิกำลังทุกภาคส่วนลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ

นครปฐม สนธิกำลังทุกภาคส่วนลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ บริษัท เค พี ฟู๊ดส์ จำกัด มีพนักงานทั้งหมด จำนวน 179 คน เป็นแรงงานสัญชาติไทย 68 คน และแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา จำนวน 111 คน ไม่พบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ ส่วนที่ บริษัท รีไล ประเทศไทย จำกัด มีพนักงานทั้งหมด จำนวน 268 คน เป็นแรงงานสัญชาติไทย จำนวน 177 คน และแรงงานต่างด้าวจำนวน 91 คน แยกเป็นสัญชาติเมียนม่า 91 คน และ สัญชาติลาว 1 คน จากการตรวจสอบไม่พบมีการกระทำผิดกฎหมาย และไม่พบสารเสพติด ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่ได้ทำการกำชับ และแนะนำให้ผู้ประกอบกิจการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเข้มงวด ต่อไป