สุพรรณบุรี เตือน นายจ้าง/แรงงานต่างด้าว เร่งยื่นบัญชีรายชื่อ (Name List) ขออนุญาตทำงาน ก่อนหมดเวลา ภายใน 28 กุมภานี้

นางณัชชารีย์   ศิรกิตติวรพงษ์  จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงาต่างด้าว ปี 2562 –  2563     โดยให้ดำเนินการนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา กลุ่มที่การอนุญาตให้อยู่                ในราชอาณาจักร(วีซ่า) และการอนุญาตทำงานจะสิ้นสุด ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 ด้วยวิธีการแรงงาน       ต่างด้าวไม่ต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ         (One Stop Service) ตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่ 98/265 ต.ท่าระหัด  อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี (ในบริเวณหมู่บ้าน พีพี 9) เพี่อดำเนินการอนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักร (วีซ่า) ขอรับใบอนุญาตทำงานและจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติให้กับแรงงานต่างด้าวกลุ่มดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม-31 มีนาคม 2563
จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวเพิ่มเติมว่า  สำหรับขั้นตอน การดำเนินการตามแนวทาง   การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ 1.นายจ้างยื่นแบบคำขอบัญชีรายชื่อ    แรงงานต่างด้าว  (Name List)  ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์  http://e-workpermi.doe.go.th พร้อมแนบ          file เอกสาร ประกอบด้วยสำเนาเอกสารของนายจ้าง และเอกสารใบอนุญาตทำงาน หนังสือเดินทางของแรงงานต่างด้าว  2. นายจ้าง/สถานประกอบการ พาแรงงานต่างด้าวตามบัญชีรายชื่อ (Name List) ที่ได้รับ   การอนุมัติแล้วไปตรวจสุขภาพ  ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท และค่าประกันสุขภาพ 2 ปี เป็นเงิน 3,200 บาท    ณ โรงพยาบาลของรัฐที่ตั้งอยู่ที่เดียวกับสถานที่ทำงานของแรงงานต่างด้าว 3.นายจ้าง/สถานประกอบการ ชำระเงินค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตทำงาน 1,900  บาท/คน และเงินค่าหลักประกัน 1,000 บาท/คน ที่ Counter Service  (กรณีนายจ้างให้บริษัทนำเข้าฯ  เป็นผู้ดำเนินการไม่ต้องจ่ายเงินค่าหลักประกัน)  4.นายจ้าง/สถานประกอบการ  พาแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อขออนุญาตอยู่ต่อ ในราชอาณาจักร (วีซ่า) ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท/ปี ขอรับใบอนุญาตทำงาน และจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ ค่าธรรมเรียม 80 บาท  ทั้งนี้จึงขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการ พาแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการ    ตามขั้นตอนที่กำหนด  โดยเฉพาะขั้นตอนการยื่นบัญชีรายชื่อ  (Name List)  ต้องแล้วเสร็จภายในวันที่           28 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้แรงงานต่างด้าวมีเวลาสำหรับการตรวจสุขภาพ  การตรวจลงตรา (วีซ่า)  และขอรับใบอนุญาตทำงานให้ทันภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ดำเนินการตามกำหนดเวลาดังกล่าว อย่ารอจนถึงวันสุดท้ายเพราะอาจไม่ทันเวลา  และอาจไม่ได้รับความสะดวกสบายอีกด้วย หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่  โทร.0 3553 5388