วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน และคัดเลือกสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทศึกษาขนาดใหญ่

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน และคัดเลือกสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทศึกษาขนาดใหญ่

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เป็นตัวแทนผู้นำชุมชนในการให้ข้อมูลสถานศึกษาของวิทลัยอาชีวศึกษานครปฐม ให้กับคณะกรรมการผู้ตรวจการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562
“หลวงพี่น้ำฝน”กล่าวว่า นักศึกษาจะมีคุณภาพได้จะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมโดยมีพระสงฆ์มาคอยอบรมคอยดูแลสอนสั่งให้ความรู้ในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยให้มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หมายถึง การที่ให้นักศึกษาของวิทยาลัยเป็นคนดี มีจิตใจงาม แสดงออกทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ให้มีความขยัน มีความซื่อสัตย์ มีความอดทน มีความกตัญญูกตเวทีรู้บุญคุณคน และการเสียสละ ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างดี ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็น กัลยาณมิตร มีความเป็นประชาธิปไตย ตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาไทยโดยเฉพาะท้องถิ่น ของตน รวมทั้งมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หลวงพี่น้ำฝน กล่าวอีกว่า การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้ เป็นงานที่ มีเกียรติ เป็นสิริมงคล สมควรที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องดําเนินการด้วยความรอบคอบ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการประเมินและคัดเลือก คณะกรรมการต้องกระทําอย่างมีหลักเกณฑ์บริสุทธิ์ยุติธรรม ใช้ความสามารถและดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินอย่างถูกต้องตามหลักการ มีใจเป็นกลาง ไม่โน้มเอียง ไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพื่อให้ได้บุคคลหรือสถานศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลพระราชทานอย่างแท้จริง

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ผ่านการตัดสินต้องมีสิ่งแสดงให้เห็นถึงความ ยอดเยี่ยมดีเด่นได้อย่างชัดเจนและดีจริง ทุกคนต้องตระหนักไว้เสมอว่ารางวัลพระราชทานเป็นสิ่งที่ ทรงคุณค่าและเป็นเกียรติประวัติต่อผู้รับอย่างสูงสุด คุณความดีจะถูกประกาศและเผยแพร่ไปยัง สาธารณชนทั่วไป สมควรที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องกระทําอย่างรอบคอบ และผู้ที่ได้รับรางวัลไปแล้ว จะต้องดํารงรักษาคุณความดีนั้นให้ยาวนานสืบไป