นครปฐม เปิดบ้านวิชาการราชินีบูรณะ ๖๓ RN Open House ๒๐๒๐ : Rachineeburana Smart Creativity

เปิดบ้านวิชาการราชินีบูรณะ ๖๓ RN Open House ๒๐๒๐ : Rachineeburana Smart Creativity

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ เป็นประธานเปิดงาน เปิดบ้านวิชาการราชินีบูรณะ ๖๓ RN Open House ๒๐๒๐ : Rachineeburana Smart Creativity “สืบสานพระราชปนิธาน วิชาการล้ำหน้า สมสง่ากุลสตรีราชินีฯ ๔.๐” และพีธีมอบเกียรติบัตินักเรียนยอดเยี่ยมแห่งปีราชินีบูรณะ “Students of the year” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

เปิดบ้านวิชาการราชินีบูรณะ ๖๓ RN Open House ๒๐๒๐ : Rachineeburana Smart Creativity

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อนำเสนอผลงานของนักเรียน ครู และหน่วยงานต่างๆในโรงเรียนราชินีบูรณะ
๒. เพื่อเชิดชูเกียรตินักเรียนที่สร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์แก่สังคม
๓. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนปฐมศึกษาเยี่ยมชมโรงเรียนก่อนการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๔. เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา