ขนส่งสุพรรณบุรี ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่ง/เจ้าของรถแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

นางสาวหทัยรัตน์ คงชนะ ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก

ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งตรวจสอบค่าควันดำของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ซึ่งเป็นอันตรายและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตตลอดจนสุขอนามัยของประชาชน ทั้งนี้ แหล่งกำเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็กเกิดจากหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น การเผาสิ่งของในที่โล่ง การก่อสร้าง และการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์จากเครื่องยนต์บนท้องถนน ดังนั้น เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งตรวจสอบดูแลเครื่องยนต์ อุปกรณ์ส่วนควบของรถอย่างสม่ำเสมอก่อนนำออกใช้งาน เพื่อป้องกันมิให้เกิดค่าควันดำเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เฉลี่ย 24 ชั่วโมง พบว่ามีค่าเกินมาตรฐานต่อเนื่อง (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และค่าของฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไปอยู่ในระดับสีแดง (ปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 มีค่าตั้งแต่ 91 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขึ้นไป) จึงมีมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองจากยานพานะเพื่อไม่ให้มีการระบายมลพิษเกินมาตรฐาน โดยในกรณีที่ตรวจพบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ณ จุดตรวจ จะสั่งให้ระงับการใช้รถนั้นไว้เป็นการชั่วคราวก่อน จนกว่าจะได้รับการแก้ไขและตรวจรับรองจากนายทะเบียนแล้ว สำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่ประสงค์จะนำรถเข้ารับการตรวจสอบค่าควันดำก่อน

วันสิ้นอายุภาษีประจำปี สามารถดำเนินการได้ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดและสาขาทั่วประเทศ เพื่อความมั่นใจว่าค่าควันดำเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดก่อนนำรถออกใช้งานประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ได้โดยการงดเผาขยะและการเผาในที่โล่ง ไม่ติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ หรือแจ้งข้อมูลรายละเอียดรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่ปรากฏชัดแจ้งว่ามีควันดำ ได้ที่สายด่วน โทร 1584 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง