โรงพยาบาลบางปลาม้า รวมพลังเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะคนตำบลโคกคราม 

ที่โรงพยาบาลปลาม้า จ.สุพรรณบุรี   นายรณยุทธ์ พรหมายน นายอำเภอบางปลาม้า กล่าวถึงโครงการ รวมพลังเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะคนตำบลโคกคราม  ว่า
เป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย     และก่อให้เกิดความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง ให้เครือข่ายได้ทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน. การเผยแพร่ผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะของเครือข่าย การออกกำลังกายร่วมกันด้วย คีตะมวยไทย

ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นและสร้างกระแสการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนเนื่องจากสภาวะสุขภาพของประชาชนที่พบในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป   สาเหตุจากพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน  การก้าวสู่สังคมสูงวัยสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป         ทำให้ปัญหามีความซับซ้อน และมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันจากหลายๆปัจจัย     ดังนั้นการสร้างเสริมสุขภาพหรือการแก้ไขปัญหาสุขภาพจึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากครอบครัว  ชุมชน   และหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง          ซึ่งรวมเรียกว่า เครือข่ายสุขภาพ  ที่ต้องมาร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนกันตามบทบาทและศักยภาพที่มีอยู่  เพราะการร่วมมือกันของเครือข่ายจะทำให้การทำงานเกิดพลัง       ด้วยการร่วมคิดร่วมทำด้วยความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญของแต่ละภาคส่วน     การประสานความร่วมมือและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน   ซึ่งจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาให้หมดสิ้นไปได้  และนำไปสู่การสร้างสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชนให้เกิดขึ้น   และจากการดำเนินงานที่ผ่านมาของโรงพยาบาลก็ได้รับความความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากเครือข่ายสุขภาพของโรงพยาบาลเป็นอย่างดี

     โดยมีเครือข่ายสุขภาพจำนวน 300  คน ประกอบด้วย   อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) นายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลต้นคราม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลโคกคราม  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลโคกคราม จิตอาสาประชารัฐ อำเภอบางปลาม้า  นักเรียนในเขตตำบลโคกคราม    เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ บางปลาม้า  และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบางปลาม้า