ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี แถลงการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 1

นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผวจ.สุพรรณบุรี มีหนังสือแถลงการณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ฉบับที่ 1 เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรีจำนวน 1 ราย ขอสงวนข้อมูล อายุ และเพศ ผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้สัมผัสโรคจากผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ แล้วมีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจ ต่อมาพบว่าติดเชื้อ โดยผู้ป่วยในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี รายดังกล่าวยังไม่มีอาการป่วยใด และเป็นการติดเชื้อนอกพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับเหตุการณ์ดังนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับแจ้งจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ.ราชบุรี ว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ข้อมูลว่าได้สัมผัสกับบุคคลที่มีภูมิลำเนาอาศัยในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี ต่อมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการเฝ้าระวังติดตามผู้สัมผัสดังกล่าว และให้เฝ้าสังเกตอาการโดยกักกันสถานที่ให้อยู่ที่บ้าน ติดตาทมวัดอุณหภูมิ อาการเจ็บป่วยระบบทางเดินหายใจทุกวันตั้งแต่วันที่พบ ตามกระบวนการติดตามผู้ที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการตามเวลาที่กำหนด ตรวจพบว่ามีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากนั้นนำผู้สัมผัส(สงสัยป่วย)ดังกล่าวเข้ามารักษาในห้องความดันลบของโรงพยาบาลและส่งต่อไปรักษาโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร

…จากการติดตามผู้สัมผัสของผู้ป่วยรายนี้ มีจำนวน 3 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการตามเวลาที่กำหนด ผลไม่พบสารพันธุกรรมคือไม่ติดเชื้อ ติดตามวัดอุณหภูมิ อาการเจ็บป่วยระบบทางเดินหายใจ ทุกวันตั้งแต่วันที่พบ ขณะนี้ทุกคนไม่มีไข้และอาการเจ็บป่วยใดๆ(อยู่ในระหว่างการติดตามจนครบ 14 วัน)และให้เฝ้าสังเกตอาการโดยกักกันสถานที่ให้อยู่ที่บ้าน มีการจัดการเพื่อป้องกันการติดเชื้อเป็นอย่างดี และอีก 3 รายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ติดตามวัดอุณหภูมิ อาการเจ็บป่วยระบบทางเดินหายใจทุกวันตั้งแต่วันที่พบ ขณะนี้ทุกคนไม่มีไข้และอาการเจ็บป่วยใดๆ (อยู่ในระหว่างการติดตามจนครบ 14 วัน) และให้เฝ้าระวังสังเกตอาการโดยกักกันสถานที่ให้อยู่ที่บ้าน เช่นกัน

การดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ไม่พบการแพร่ระบาดหรือติดเชื้อเพิ่มในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกันปฏิบัติตนในการป้องกันโรคตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข