อบจ. สุพรรณบุรี ร่วมจุดตรวจโควิด พร้อมจัดหาอาหารและน้ำดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำด่านตรวจ/จุดสกัดทุกแห่ง และชุดเคลื่อนที่เร็วทุกนายทั้ง 3 จุด

นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ/จุดสกัดในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดถือปฏิบัติตามประกาศ แถลงการณ์ คำสั่ง และข้อกำหนดโดยเคร่งครัด ประกอบจังหวัดโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ได้มีคำสั่งจังหวัดและประกาศ เรื่องมาตรการเร่งด่วน/ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการนี้ เพื่อจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวังหรือสังเกตผู้เดินทาง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อโรคติดต่อฯ ดังกล่าว
ทั้งนี้ พื้นที่จัดตั้งด่านตรวจ/จุดสกัด จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ อ.บางปลาม้า ณ บริเวณด้านหน้าวัดกลาง / อ.สองพี่น้อง ณ บริเวณด้านหน้าวัดหนองวัลย์เปรียง และ อ.เดิมบางนางบวช ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีหน้าที่รับผิดชอบจัดหาอาหารและน้ำดื่ม (วันละ 3 มื้อ) สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำด่านตรวจ/จุดสกัดทุกแห่ง และชุดเคลื่อนที่เร็วทุกนาย