สุพรรณบุรี บูรณาการทุกภาคส่วนตั้งด่านตรวจ/จุดสกัด 3 จุดคัดกรอง COVID-19ของผู้เดินทาง

นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า  จังหวัดสุพรรณบุรี โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี  มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายภารกิจ
จัดตั้งด่านตรวจ/จุดสกัด จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ อ.บางปลาม้า ณ บริเวณด้านหน้าวัดกลาง / อ.สองพี่น้อง ณ บริเวณด้านหน้าวัดหนองวัลย์เปรียง และ อ.เดิมบางนางบวช ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ/จุดสกัด จำนวนแห่งละ 21 นาย ประกอบด้วย   ปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอพื้นที่ (จำนวน 1 นาย)    เป็นหัวหน้าชุด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ จำนวน 4 นาย/ เจ้าหน้าที่ทหาร จำนวน 4 นาย   / เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือโรงพยาบาล จำนวน 3 นาย/เจ้าหน้าที่ขนส่งฯ จำนวน 2 นาย  / อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจำนวน 4 นาย /และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จำนวน 3 นาย

นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 10 นาย ให้พร้อมสำหรับการเผชิญเหตุทันที ขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีหน้าที่รับผิดชอบจัดหาอาหารและน้ำดื่ม (วันละ 3 มื้อ) สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำด่านตรวจ/จุดสกัดทุกแห่ง และชุดเคลื่อนที่เร็วทุกนาย

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจ/จุดสกัด ตลอด 24 ชั่วโมง ตามแนวทางและมาตรการที่กำหนด เพื่อจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวังหรือสังเกตผู้เดินทาง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และ/หรือหน้าที่อื่นตามที่ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมอบหมาย หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น พร้อมรายงานให้ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดทราบทันที อย่างไรก็ตาม การตั้งด่านตรวจ/จุดสกัด ในครั้งนี้ เพื่อตรวจคัดกรองไข้หวัดของผู้เดินทาง ซักถามข้อมูลไปไหนกี่วัน หากมีไข้ต้องไปกักตัวปลายทาง ซึ่งเราจะแจ้งจว.ปลายทางให้ไปรายงานตัวด้วย จะดูสถิติคนเดินทาง และจำนวนคนไม่สบายแต่ไม่อยู่กับที่ ประมวลแล้วยังทำเหมือนสถานการณ์ปกติ ไม่กักตัวเอง แต่จะพิจารณาว่าสมควรกำหนดเวลาห้ามออกเคหสถาน ห้ามเดินทางข้ามจังหวัด  จึงขอความร่วมมือหากไม่จำเป็นอย่าออกไปไหน พยายามงดออกไปในที่ๆมีการชุมนุม ต้องเจอผู้คนจำนวนมาก ใส่หน้ากากป้องกันตัวเอง ล้างมือบ่อยๆ ถ้าเราไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม ไม่นานก็จะเข้าสู่ภาวะปกติ