สุพรรณบุรี ออกประกาศขอความร่วมมืองดหรือชะลอการเดินทาง (แก้ไขเพิ่มเติม) 4 จุด
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวผ่านรายการ ก้าวทันสุพรรณบุรี ที่ 102.25 ช่วงผู้ว่าพบประชาชน ว่า จังหวัดสุพรรณบุรี ออกประกาศเรื่อง ขอความร่วมมืองดหรือชะลอการเดินทาง (แก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อป้องกันระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยกำหนดจุดตรวจเพื่อคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด ในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ดังนี้

  1. ทางหลวงหมายเลข 340 (บางบัวทอง-สุพรรณบุรี) ขาเข้าจังหวัดสุพรรณบุรี จากเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณหน้าวัดกลาง ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า 2. ทางหลวงหมายเลข 340 (สุพรรณบุรี – ชัยนาท) ขาเข้าจังหวัดสุพรรณบุรี จากเขตจังหวัดชัยนาท บริเวณหน้าเทศบาลตำบลปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช
  2. ทางหลวงหมายเลข 321 (มาลัยแมน) ขาเข้าจังหวัดสุพรรณบุรี จากเขตจังหวัดนครปฐมบริเวณหน้าวัดหนองวัลย์เปรียง อำเภอสองพี่น้อง

และ4. ทางหลวงหมายเลข 3195 (สุพรรณบุรี – อ่างทอง) ขาเข้าจังหวัดสุพรรณบุรี จากเขตจังหวัดอ่างทอง บริเวณหน้าที่พักสายตรวจดอนมะสังข์ ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

ทั้งนี้หากประชาชนท่านใดมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางข้ามเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ขอให้ตรวจสอบตนเองว่า ไม่มีอาการไข้ และขอให้จัดเตรียมเอกสาร บัตรประจำตัวประชาชน/เอกสารประจำตัวของผู้เดินทาง รวมทั้งข้อมูลสถานที่ปลายทางไว้ให้พร้อม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ หากตรวจสอบพบว่า ผู้เดินทางการแพร่ระบาด อาจต้องดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดไว้ เพื่อระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19