สุพรรณบุรี ขับเคลื่อนแนวทางการปฏิบัติงานตั้งจุดตรวจสกัด คัดกรอง โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

จังหวัดสุพรรณบุรี ขับเคลื่อนแนวทางการปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการจัดตั้งจุดตรวจคัดกรอง จุดสกัด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยถึง การประชุม เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แก่หน่วยงานราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน บริเวณจุดตรวจคัดกรอง จุดสกัด การเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดข้ามพื้นที่จังหวัด ว่า เพื่อจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวัง ผู้เดินทาง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการ ที่ทางราชการกำหนด  ส่วนการประกาศของจังหวัดสุพรรณบุรี ฉบับที่ 2 เนื่องสถานการณ์ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของประชาชน โดยจังหวัดสุพรรณบุรี ได้งดการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด อันจะเป็นการระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ดังนั้น จึงประกาศให้ทราบว่าศูนย์บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ หรือระบบสื่อสาร บริษัท แอดวานซ์ ฯ จำกัด บริษัท โทเทิ้ลฯ จำกัด และบริษัท ทรู ฯ จำกัด ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ถือเป็นร้านค้าในแผนกสินค้าเบ็ดเตล็ด อันจำเป็นต่อการดำรงชีวิต จึงสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้

อย่างไรก็ตามให้ผู้ประกอบการดังกล่าวถือปฏิบัติตามมาตราป้องกันโรคติดต่อ ตามข้อกำหนด ฉบับที่ 3 ข้อ 11 ด้วย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงร้านจำหน่ายซ่อม โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เกี่ยวข้องที่ให้บริการในห้างสรรพสินค้า