สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี สัมมนาออนไลน์ เรื่อง สู้ภัยแล้ง สร้างแหล่งน้ำกินน้ำใช้ เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี  ขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมรับชมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง  สู้ภัยแล้ง สร้างแหล่งน้ำกินน้ำใช้ เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน… วันนี้(22 พ.ค.63) 18.30-20.00 น. ในรายการ  สื่อออนไลน์เพื่อชุมชน โดย มูลนิธิเอสพีเน็ต และทีมงานเพื่อนหมอหน่อย  และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี โดยเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภัยแล้ง ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชน พร้อมทั้งแนวทางการสร้างแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และใช้อุปโภชบริโภค ในชุมชน ช่วยสร้างเศรษฐกิจพอเพียงให้คนไทยอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งไปด้วยกัน”

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมสนทนา ประกอบด้วย

  1. นายอนุศักดิ์ คงมาลัย : สมาชิกวุฒิสภา
  2. นายกบุญยัง วังเปรม : นายก อบต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ
  3. ผู้ใหญ่สมศักดิ์ ศรีทองกูล : ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 เขากำแพง ต.ดอนคา อ.อู่ทอง
  4. อาจารย์อุดม ทองสุข : ผู้ประสานงานโครงการบริหารการจัดการน้ำ ทีมงานเพื่อนหมอหน่อย

 

ทั้งนี้ เป็นการจัดสัมมนาโดยระบบ Cisco Webex Meetingและถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ที่ Facebook FanPage ของมูลนิธิเอสพีเน็ต : bit.ly/2VPUnY1

ผู้สนใจสามารถร่วมเสนอแนะ หรือเสนอประเด็น ขณะที่กำลังถ่ายทอดสดได้เลย เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาได้ตอบคำถามได้ทันที อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีส่วนร่วมของผู้ได้รับผลกระทบจากทั่วประเทศอีกประการหนึ่ง